FİNANSMANA ERİŞİMDE TEMİNAT OLARAK TAŞINIR REHNİ İMKANI

FİNANSMANA ERİŞİMDE TEMİNAT OLARAK TAŞINIR REHNİ İMKANI

Highslide JS
 • Alacağın temini amacıyla borçluya veya üçüncü bir şahsa ait taşınır eşya, alacak veya hak üzerinde kurulan ve alacaklıya borç ödenmediği takdirde rehin konusu üzerinde paraya çevirme yetkisi veren sınırlı ayni bir haktır
 • Bankalar kredi karşılığında %73 oranında taşınmaz rehni talep ederken, bu oran taşınırlar için %27’ye geriliyor

Kanun;

 • 6750 sayılı Kanuna göre kurulan rehinlere uygulanır

Kanun;

 • sermaye piyasası ve türev araçlara,
 • mevduata,
 • uçak, gemi, araç gibi diğer kanunlar çerçevesinde tescili zorunlu olan taşınır rehinlerine uygulanmaz

Rehne Konu Olabilecek Taşınırlar

 • Alacaklar                                           
 • Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar    
 • Lisanslar
 • Hayvan
 • Tarımsal ürün                                   
 • Çok yıllık ürün veren ağaçlar
 • Makine, teçhizat, alet, iş makinası elektronik iletişim araçları gibi menkul işletme tesisatı
 • Ticari işletme veya esnaf işletmesi
 • Ticaret unvanı ve/veya işletme adı
 • Ticari hat ve ticari plaka
 • Ticari proje
 • Müstakbel taşınır varlık                             
 • Vagon
 • Getiri
 • Stoklar
 • Hammadde
 • Sarf malzemesi
 • Her türlü irat ve kazançlar
 • Kira gelirleri
 • Kiracılık Hakkı
 • Ekonomik değeri olan herşey

Temerrüt Sonrası Haklar

 • Taşınırın mülkiyetini icra dairesi marifetiyle talep edebilir
 • Alacağını varlık yönetim şirketlerine devredebilir
 • Kiralama ve lisanslama hakkını kullanabilir
 • Genel hükümler çerçevesinde alacağını tahsil edebilir

Yaptırımlar

 • Kanunun hilafına kullanılması,
 • Taşınırı temerrüt sonrası devretmemesi,
 • Rehinli alacaklıya zarar vermek kastıyla rehinli taşınıra zarar vermesi,
 • Mülkiyet devrinin Sicile bildirilmemesi,
 • Sicilin yanıltılması

Ücret Tarifesi

 • Rehin sözleşmesinin tescili 250 TL
 • Değişikliğin tescili 75 TL
 • Rehnin terkini 40 TL
 • Beher sayfa örnek 12 TL

TARES Hakkında Sık Sorulan Sorular

 • TARES sisteminde, senede bağlı şirket hisselerinin (paylarının) rehni nasıl yapılmaktadır?

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu m. 5’te bu kanun uyarınca rehin edilmesi mümkün varlıklar arasında “şirket hisse senetleri” sayılmamıştır. Ayrıca Kanun m. 1/4’te, “Bu Kanun sermaye piyasası araçları ile türev araçlara ilişkin finansal sözleşmeleri konu edinen rehin sözleşmeleri ile mevduat rehnine uygulanmaz” şeklinde düzenleme yer almaktadır. Bu nedenle TARES sistemi üzerinden rehin edilemez.

 • 6750 sayılı Ticari işlemlerde taşınır rehni Kanunu madde 5/2 uyarınca Ticari işletme rehin edilir ise önce TARES Sistemi’ne tescil edilip ardından ilgili sicile bildirmek mi gerekiyor yoksa bunu ilgili sicile tescil edip ardından TARES Sistemi’ni mi bilgilendirmek mi gerekiyor?

Öncelikle TARES Sistemi’ne tescil edilmeli, daha sonra ilgili sicillere (Ticaret Sicili, Esnaf Sicili, Tescilli Menkullerde ait olduğu sicil, Haklarda ait olduğu sicil, Trafik, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Belediye gibi) bildirim yapılmalıdır.

 • Ticari işletmenin menkul tesisatının bir kısmını örneğin 4 makinesi varsa sadece 2 tanesini rehin altına alabiliyor muyuz?

Evet. Kanuna göre ticari işletmenin menkul tesisatının bir kısmı rehin edilebilir.

 • Teminat amaçlı yapılan alacak temliklerinin TARES'e tescil edilmesi gerekmekte midir? Yoksa bir borcu temin etmek üzere yapılan teminat amaçlı inançlı alacak temlikleri (alacak rehni değil) Taşınır Rehni Kanunu kapsamında değil midir?

Teminat amaçlı yapılan Alacağın Temliği işlemleri tamamen TARES Sistemi dışındadır. Sadece alacağın rehni işlemleri için TARES Sistemi kullanmalıdır.


Tarih: 25.10.2018 / Yer : TOBB-EKONOMİ BAKANLIĞI
Hit : 287