NİZİP TİCARET BORSASI

Commodity Exchange

+90 (342) 518 1690

 NİZİP TİCARET BORSASI

1/1

11 Haziran 2019 Salı     266

KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)

“Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesinin (EntreComp) Uygulanmasına Destek” çağrı teklifi yayınlandı.

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

 

COSME programının ana eylemleri: 

  • KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, Çerçeve koşulların geliştirilmesi Girişimciliğin teşvik edilmesi

Program bütçesi 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

 

COSME Programı kapsamında “EntreComp’un Uygulanmasına Destek” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.

2016 yılında, Avrupa Komisyonu girişimcilik yeterliliklerinin kapsamlı bir tanımını sunan Avrupa Girişimcilik Yetkinlik Çerçevesini (EntreComp) yayımlamıştır. EntreComp, girişimcilik ile ilgili 15 yetkinliği tanımlayan, sektörler, disiplinler ve sistemler arasında kullanılabilecek bir çerçeve sunmaktadır.

“EntreComp’un Uygulanmasına Destek Çağrısının” amacı, eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işletmeler ve diğer paydaşlar arasında işbirlikleri kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla EntreComp çevresinde kilit paydaşları (AB, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde) bir araya getirmektir.

EntreComp çağrısına tahsis edilen bütçe 1.000.000 Avro’dur. Proje başına ise  max. hibe miktarı 500.000 Avro'dur.

 

Çağrı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler :

  • Ulusal, bölgesel ya da yerel işbirliği topluluklarının oluşturulması İşbirliği topluluklarına önelik olarak çalıştay, seminer vb. etkinlikler gerçekleştirilmesi
  • EntreComp’a dayanan yeni öğrenme fırsatları ve destek hizmetlerine yönelik strateji geliştirilmesi EntreComp’un öğrenme çıktılarına dayanan öğrenme fırsatları geliştirilmesi
  • Girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik yeni yakalrşımların denenmesi Avrupa düzeyinde iletişim

 

Son Başvuru Tarihi: 22 Ağustos 2019

×
×